Terapia pedagogiczna ma na celu wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego. W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i w konsekwencji wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości u dziecka.
    Terapią pedagogiczną obejmujemy przede wszystkim:
        - dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
        - dzieci z tzw. ryzyka specyficznych trudności w nauce,
        - dzieci z ogólnymi problemami w nauce,
        - dzieci z problemami z koncentracją uwagi,
        - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
        - dzieci słabosłyszące i niesłyszące.
    Metody pracy z dzieckiem dobieramy w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek dziecka, poziom rozwoju psychoruchowego, stopień niepełnosprawności.